Huấn luyện & Đào tạo

Huấn luyện & Đào tạo

Đào tạo, huấn luyện các học viên là công tác sửa chữa bảo trì thiết bị y tế cho các đơn vị trong ngành gửi đến. Những học viên này vừa được học vừa được thực tập thực tế tại Trung tâm dịch vụ kỹ thuật đã góp phần giải quyết công tác sửa chữa, bảo trì tại các bệnh viện.

Hệ thống nội soi

Hệ thống nội soi

Huấn luyện sử dụng hệ thống X quang

Huấn luyện sử dụng hệ thống X quang

Hướng dẩn sửa chữa điện tử y tế

Hướng dẩn sửa chữa điện tử y tế