Monthly Archives - Tháng Năm 2018

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc: Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu, xúc tiến các hoạt động thương mại. Duy trì mối quan hệ giao dịch với khách hàng cũ và thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới. Báo cáo tình hình trên địa bàn sản phẩm được giao với tổ trưởng/ giám đốc kinh doanh. Thương thảo và lập các báo giá, hợp đồng với khách hàng. Đạt chỉ [...]