Di dời thiết bị y tế

Di dời thiết bị y tế

Nhận thực hiện công tác di dời từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới. Sau khi di dời, thiết bị vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và thẩm mỹ.

Các thiết bị sau khi di dời

Các thiết bị sau khi di dời

Các thiết bị sau khi được di dời

Các thiết bị sau khi được di dời

Giường bệnh nhân có hệ thống Oxy y tế

Giường bệnh nhân có hệ thống Oxy y tế