Công trình y tế

Giám định công trình y tế

Thực hiện pháp lệnh về An toàn phóng xạ của chính phủ, những năm qua, chúng tôi đã thực hiện công tác cung cấp, vận chuyển, đóng ốp chì lá chắn tia X tại khoa X quang của nhiều cơ sở y tế. Chúng tôi đã phối hợp với Phân viện hạt nhân TP Hồ Chí Minh kiểm tra và cấp giấy phép chứng nhận an toàn phóng xạ cho các cơ sở đủ tiêu chuẩn an toàn.

Đóng ốp chì lá và kính chì

Đóng ốp chì lá và kính chì

Giám định an toàn phóng xạ của hệ thống X quang

Giám định an toàn phóng xạ của hệ thống X quang

Giám định hệ thống Oxy y tế

Giám định hệ thống Oxy y tế

Kiểm tra máy và phối hợp cấp giấy chứng nhận an toàn phóng xạ

Kiểm tra máy và phối hợp cấp giấy chứng nhận an toàn phóng xạ